Katalog informacij javnega značaja

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota (v nadaljevanju tudi zavod) objavlja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ki je na spletnih straneh zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota v tehnološkem smislu zasnovan kot portal, s številnimi povezavami na različne spletne strani.

1. Osnovni podatki o katalogu:
Naziv zavoda: Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota,
Sedež: Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Odgovorna uradna oseba: Ivan Zajc, magister farmacije – v.d. direktorja
Datum prve objave kataloga: 31. 3. 2006
Datum zadnje spremembe: september 2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.pomurske-lekarne.si
Druge oblike kataloga: v fizični obliki (tiskani) je katalog po predhodni zahtevi dostopen v upravi zavoda Pomurske lekarne, Murska Sobota, Kocljeva 2, od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.
 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:
2. a) Organigram zavoda in podatki o notranji organizaciji

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Pomurske lekarne kot javni lekarniški zavod, opravljamo javno službo, ki zajema preskrbo prebivalstva v Pomurju z zdravili. Poleg oskrbe prebivalstva z zdravili v Pomurju, oskrbujemo z zdravili tudi nekatere zdravstvene in druge organizacije. Preskrba z zdravili obsega izdajanje zdravil na recept in brez recepta s svetovanjem o pravilni, racionalni in varni uporabi zdravil ter izdelovanje magistralnih zdravil.

Poleg te osnovne dejavnosti vršimo še preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinsko tehničnimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje, za varovanje zdravja ter s predmeti splošne rabe za ohranjanje dobrega počutja, izdajanje veterinarskih zdravil; izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev; opravljamo svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem ter tudi zdravstveno-vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost ter mentorsko dejavnost;

Za nemoteno preskrbo prebivalstva Zavod organizira tudi dežurno službo. Po zakonu moramo farmacevti v dežurni lekarni izdajati zdravila na recepte, predpisane istega dne ali na recepte, ki so označeni kot nujni. (UL RS št. 59/2003; PRAVILNIK o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini). Zavod poleg navedenega opravlja še vse pomožne dejavnosti ki so potrebne za delovanje zavoda. Sem spadata računovodska dejavnost ter informatika.

Seznam notranjih organizacijskih enot
UPRAVA ZAVODA, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota,

LEKARNA BELTINCI
Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
t: 02 541 38 50
f: 02 541 38 53
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Marija Mesarič, mag. farm.
 
LEKARNA ČRENŠOVCI
Juša Kramarja 7/a, 9232 Črenšovci
t: 02 577 27 70                          
f: 02 577 27 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Katja Kovač, mag. farm.
 
LEKARNA GORNJA RADGONA
Cesta na Stadion 1/A, 9250 Gornja Radgona
t: 02 564 25 60
f: 02 564 25 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Edita Norčič, mag. farm.
 
LEKARNA LENDAVA
Mlinska ul. 5, 9220 Lendava
t: 02 577 27 60
f: 02 577 27 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Štefka Horvat, mag. farm.
 
Lekarniška podružnica DOBROVNIK
Dobrovnik 297/a, 9223 Dobrovnik
t: 02 577 27 90
f: 02 577 27 92
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Nina Šterbenc, mag. farm.
 
Lekarniška podružnica TURNIŠČE
Ul. Štefana Kovača 95, 9224 Turnišče
t: 02 577 27 80
f: 02 577 27 82
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Jernej Gjerek, mag. farm.

LEKARNA LJUTOMER
Cesta I. Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer
t: 02 585 16 60
f: 02 585 16 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Melita Prelog, mag. farm.
 
LEKARNA MURSKA SOBOTA
Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 10
f: 02 512 44 28
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Miranda Koren, mag. farm.
 
LEKARNA »PRI GRADU«
Grajska ulica 7/a, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 50
f: 02 512 44 54
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Marjeta Kisilak-Vöröš, mag. farm.
 
LEKARNA PUCONCI
Puconci 79, 9201 Puconci
t: 02 512 44 70
f: 02 512 44 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Bojan Madjar, mag. farm.
 
LEKARNA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
Edvarda Kocbeka 17, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
t: 02 564 25 70
f: 02 564 25 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
 
LEKARNA V ŠAVEL CENTRU
Cvetkova ul. 12, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 60
f: 02 512 44 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Suzana Recek, mag. farm.
 
LEKARNA MAXIMUS
Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 80
f: 02 512 44 84
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Tomaž Mesarič, mag. farm.
 
LEKARNA BTC
Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 90
f: 02 512 44 92
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Brigita Gider, mag. farm.

LEKARNA PRI ZD LENDAVA
Kidričeva ulica 34a, 9220 Lendava
t: 02 577 27 65
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Nina Ošlaj, mag. farm.

2. b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Ivan Zajc, magister farmacije, v.d. direktorja zavoda
t: 02 512 44 00, e: info@pomurske-lekarne.si
 
2. c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni register predpisov: Državni register predpisov
Državni predpisi s področja zdravstva: Državni predpisi s področja zdravstva
 
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 in spremembe)
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14)
Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in spremembe)
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in spremembe)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja - povezava
 
Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 in spremembe)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in spremembe)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in spremembe)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 in spremembe)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)      

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu, lahko gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
 
Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Ur.l. RS št. 44/96)

Predpisi EU:
http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

2. d Seznam predlogov predpisov
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:   

Povezava na EU portal:   

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu, gre lahko za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.    
    
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne M. Sobota
http://www.uradni-list.si/1/content?id=10078 

Statut

Letna poročila:
Letno poročilo 2010
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Letno poročilo 2017
   
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom:

Javne storitve, ki jih opravlja zavod:
Javni zavod Pomurske lekarne opravlja lekarniško dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega:   

 • izdajo zdravil na recept;
 • izdajo zdravil brez recepta;
 • magistralno pripravo zdravil.

V zavodu vodimo glede informacij javnega značaja upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), postopke glede morebitnih pritožb pacientov pa na podlagi Zakona o pravicah pacientov.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Zavod ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne. Se pa posredno, za potrebe pristojnih državnih organov vodi:

Evidenca o delu lekarn:
Obseg: številka lekarne, število točk za posamezne opravljene storitve: vročitev (na recept, brez recepta, na naročilnico), magistralno delo (na recept, brez recepta, na naročilnico), galensko delo ( na recept, brez recepta, na naročilnico), obdelava recepta, obdelava naročilnice, strokovni kader.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Lekarniški informacijski sistem:
omogoča načrtovanje, spremljanje in številne analize poslovanja lekarne, zagotavlja podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinskih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah.

Evidenca podatkov o članih sveta zavoda:
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta zavoda.
Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo sejnin, sklicevanje sej.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, št. osebnega transakcijskega računa pričetek in zaključek mandata
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci upravljavca, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih uprave, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence o članih sveta.

Evidenca o zaposlenih delavcih:  
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, datum sklenitve pogodbe ozaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, podatki o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih, podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih, podatki o poškodbah pri delu.
Uporabniki zbirke:
Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/07).
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih uprave upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.

Evidenca o varnosti in zdravju pri delu:
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime in priimek, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, podatki iz ocene tveganja, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; zapisnik o preizkusih znanja delavcev, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci upravljavca, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Potrdila o opravljenem usposabljanju, preizkusi praktičnega znanja in zdravniška spričevala se hranijo v mapi v zaklenjeni omari v tajništvu upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.

Evidenca podatkov o družinskih članih:  
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci zaposlenih in drugi vzdrževani družinski člani.
Namen obdelave osebnih podatkov: prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, olajšava za dohodnino, določanje letnega dopusta.
Naziv podatka: ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, spol, podatke o starših (ime in priimek, stalno prebivališče)
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, DURS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjenem omari v prostorih uprave upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.

Evidenca študentov in dijakov:  
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki občasno delajo pri upravljavcu ter študente oz. dijake na praktičnem usposabljanju.
Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela, izvajanje praktičnega usposabljanja študentov farmacije in dijakov za poklic farmacevtski tehnik. Podatki o neizbranih kandidatih se uporabljajo v primeru potrebe po študentskem oz. dijaškem delu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime, priimek, stalno prebivališče, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, št. osebnega transakcijskega računa, izobraževalna institucija.
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci upravljavca, Študentski servis, Fakulteta za farmacijo.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih uprave upravljavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:
Pomembni dogodki, vabila na predavanja in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.pomurske-lekarne.si. V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Pomurske lekarne Murska Sobota so upravičene prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

a) Interni splošni akti:
Vrste: Statut, poslovniki, pravilniki, navodila
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Pomurskih lekarn M. Sobota in soglasje Mestnega sveta občine M. Sobota (Statut, Poslovnik o delu Sveta zavoda Pomurske lekarne M. Sobota), direktor zavoda (za navodila in pravilnike, itd.).
Oblika: fizična in elektronska

 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Pomurske lekarne M. Sobota (odgovoren za sprejem: Svet zavoda s soglasjem Mestnega sveta občine M. Sobota); nahaja se v fizični obliki);
 • Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda Pomurskih lekarn (odgovoren za sprejem: Sveta zavoda; nahaja se v fizični obliki;
 • Pravilnik o javnem naročanju v Pomurskih lekarnah (odgovoren za sprejem: direktor; nahaja se v elektronski obliki)
 • Pravilnik o računovodstvu (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v fizični obliki)
 • Načrt integritete (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v elektronski obliki
 • Pravilnik o organizaciji dežurne službe (odgovoren: direktor zavoda; nahaja se v elektronski obliki)
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v fizični obliki)

b) Postopki imenovanj
Vrste: informacije glede postopkov imenovanj direktorja, pomočnika direktorja in drugi delavcev s posebnimi pooblastili

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda in soglasje Mestne občine Murska Sobota za imenovanje direktorja; direktor za imenovanje pomočnika ter drugih delavcev s posebnimi pooblastili.

2. j Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Barbara Gerlec univ. dipl. prav.,
t: 02 512 44 04, e: barbara.gerlec@pomurske-lekarne.si

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na strani www.pomurske-lekarne.si) v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (povezava do ustrezne spletne strani na www.pomurske-lekarne.si).

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacij iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Javni zavod Pomurske lekarne M. Sobota zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, poštnino za pošiljanje po pošti.

Zavod posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 9. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve. 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Ni zahtev po IJZ.