Katalog informacij javnega značaja

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota (v nadaljevanju tudi zavod) objavlja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, ki je na spletnih straneh zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota v tehnološkem smislu zasnovan kot portal, s številnimi povezavami na različne spletne strani.

1. Osnovni podatki o katalogu:
Naziv zavoda: Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota,
Sedež: Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
Odgovorna uradna oseba: Ivan Zajc, magister farmacije
Datum prve objave kataloga: 31. 3. 2006
Datum zadnje spremembe: september 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.pomurske-lekarne.si
Druge oblike kataloga: v fizični obliki (tiskani) je katalog po predhodni zahtevi dostopen v upravi zavoda Pomurske lekarne, Murska Sobota, Kocljeva 2, od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.
 
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:
2. a) Organigram zavoda in podatki o notranji organizaciji

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Pomurske lekarne kot javni lekarniški zavod, opravljamo javno službo, ki zajema preskrbo prebivalstva v Pomurju z zdravili. Poleg oskrbe prebivalstva z zdravili v Pomurju, oskrbujemo z zdravili tudi nekatere zdravstvene in druge organizacije. Preskrba z zdravili obsega izdajanje zdravil na recept in brez recepta s svetovanjem o pravilni, racionalni in varni uporabi zdravil ter izdelovanje magistralnih zdravil.

Poleg te osnovne dejavnosti vršimo še preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za zdravljenje, za varovanje zdravja ter s predmeti splošne rabe za ohranjanje dobrega počutja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, opravljamo svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem ter tudi zdravstveno-vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost ter mentorsko dejavnost.

Za nemoteno preskrbo prebivalstva Zavod organizira tudi dežurno službo. Po zakonu moramo farmacevti v dežurni lekarni izdajati zdravila na recepte, predpisane istega dne ali na recepte, ki so označeni kot nujni. (UL RS št. 59/2003; PRAVILNIK o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini). Zavod poleg navedenega opravlja še vse pomožne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda. Sem spadata računovodska dejavnost ter informatika.

Seznam notranjih organizacijskih enot
UPRAVA ZAVODA, Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota,

LEKARNA BELTINCI
Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
t: 02 541 38 50
f: 02 541 38 53
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Marija Mesarič, mag. farm.
 
LEKARNA ČRENŠOVCI
Juša Kramarja 7/a, 9232 Črenšovci
t: 02 577 27 70                          
f: 02 577 27 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Katja Kovač, mag. farm.
 
LEKARNA GORNJA RADGONA
Cesta na Stadion 1/A, 9250 Gornja Radgona
t: 02 564 25 60
f: 02 564 25 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Edita Norčič, mag. farm.
 
LEKARNA LENDAVA
Mlinska ul. 5, 9220 Lendava
t: 02 577 27 60
f: 02 577 27 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Štefka Horvat, mag. farm.
 
Lekarniška podružnica DOBROVNIK
Dobrovnik 297/a, 9223 Dobrovnik
t: 02 577 27 90
f: 02 577 27 92
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Nina Šterbenc, mag. farm.
 
Lekarniška podružnica TURNIŠČE
Ul. Štefana Kovača 95, 9224 Turnišče
t: 02 577 27 80
f: 02 577 27 82
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Alenka Frumen, mag. farm.

LEKARNA LJUTOMER
Cesta I. Slovenskega tabora 1, 9240 Ljutomer
t: 02 585 16 60
f: 02 585 16 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Kristjan Kerec, mag. farm.
 
LEKARNA MURSKA SOBOTA
Kocljeva 2, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 10
f: 02 512 44 28
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Miranda Koren, mag. farm.
 
LEKARNA »PRI GRADU«
Grajska ulica 7/a, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 50
f: 02 512 44 54
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Marjeta Kisilak-Vöröš, mag. farm.
 
LEKARNA PUCONCI
Puconci 79, 9201 Puconci
t: 02 512 44 70
f: 02 512 44 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Jasmina Erjavec, mag. farm.
 
LEKARNA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
Edvarda Kocbeka 17, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
t: 02 564 25 70
f: 02 564 25 72
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
 
LEKARNA V ŠAVEL CENTRU
Cvetkova ul. 12, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 60
f: 02 512 44 62
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Suzana Recek, mag. farm.
 
LEKARNA MAXIMUS
Štefana Kovača 43, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 80
f: 02 512 44 84
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Denis Duh, mag. farm.
 
LEKARNA BTC
Nemčavci 1/d, 9000 Murska Sobota
t: 02 512 44 90
f: 02 512 44 92
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Saša Zaviršek Mikolič, mag. farm.

LEKARNA PRI ZD LENDAVA
Kidričeva ulica 34a, 9220 Lendava
t: 02 577 27 65
KONTAKTNA OSEBA: Vodja: Nina Ošlaj, mag. farm.

2. b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Ivan Zajc, magister farmacije, direktor zavoda
t: 02 512 44 00, e: info@pomurske-lekarne.si
 
2. c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni register predpisov: Državni register predpisov
Državni predpisi s področja zdravstva: Državni predpisi s področja zdravstva
 
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in spremembe)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe)
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 in spremembe)
Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in spremembe)
Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in spremembe)
Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in spremembe)
Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08 in spremembe)
Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in spremembe)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 
Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22)
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in spremembe)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in spremembe)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in spremembe)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Uradni list RS, št. 163/22)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 in spremembe)
Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri; Uradni list RS, št. 16/23)                                                                                                            Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)  

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu, lahko gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.  
 
Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne (Ur.l. RS št. 44/96)

Predpisi EU:
http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

2. d Seznam predlogov predpisov
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:   

Povezava na EU portal:   

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu, gre lahko za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.    
    
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pomurske lekarne M. Sobota
http://www.uradni-list.si/1/content?id=10078 

Statut

Letna poročila:
Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2020
Letno poročilo 2021
Letno poročilo 2022
Letno poročilo 2023
   
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom:

Javne storitve, ki jih opravlja zavod:
Javni zavod Pomurske lekarne opravlja lekarniško dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega:   

 • izdajo zdravil na recept;
 • izdajo zdravil brez recepta;
 • magistralno pripravo zdravil.

V zavodu vodimo glede informacij javnega značaja upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), postopke glede morebitnih pritožb pacientov pa na podlagi Zakona o pravicah pacientov.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Zavod ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno oziroma prosto dostopne. Se pa posredno, za potrebe pristojnih državnih organov vodi:

Evidenca o delu lekarn:
Obseg: številka lekarne, število točk za posamezne opravljene storitve: vročitev (na recept, brez recepta, na naročilnico), magistralno delo (na recept, brez recepta, na naročilnico), galensko delo ( na recept, brez recepta, na naročilnico), obdelava recepta, obdelava naročilnice, strokovni kader.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O DRUŽINSKIH ČLANIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH IN UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ZDRAVSTVENIH DELAVCIH IN SODELAVCIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ZAŠČITNIH SREDSTVIH DANIH V UPORABO
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O NAGRADNIH IGRAH, KI JIH ORGANIZIRA UPRAVLJAVEC
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O REKLAMACIJAH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O PREJETI IN POSLANI POŠTI
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O OCENJEVANJU IN NAPREDOVANJU USLUŽBENCEV
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O UGOTAVLJANJU ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH NEDOVLJENIH PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC PRI ZAPOSLENIH
 • EVIDENCA PODATKOV IZDANIH RECEPTOV IN NAROČILNIC ZA MEDICINSKI TEHNIČNE PRIPOMOČKE
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV IZDANIH RECEPTOV ZA NARKOTIKE
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV IZDANIH VETERINARSKIH RECEPTOV
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE O PREGLEDU UPORABE ZDRAVIL IN POSVETIH S FARMACEVTOM
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O IZVAJANJU STROKOVNE PRASKE ŠTUDENTOV IN DIJAKOV
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ŠTIPENDISTIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O PREJETIH DARILIH
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O ČLANIH KLUBA POMURSKIH LEKARN
 • EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:
Pomembni dogodki, vabila na predavanja in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.pomurske-lekarne.si. V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Pomurske lekarne Murska Sobota so upravičene prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

a) Interni splošni akti:
Vrste: Statut, poslovniki, pravilniki, navodila
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Pomurskih lekarn M. Sobota in soglasje Mestnega sveta občine M. Sobota (Statut, Poslovnik o delu Sveta zavoda Pomurske lekarne M. Sobota), direktor zavoda (za navodila in pravilnike, itd.).
Oblika: fizična in elektronska

 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Pomurske lekarne M. Sobota (odgovoren za sprejem: Svet zavoda s soglasjem Mestnega sveta občine M. Sobota; nahaja se v fizični obliki)
 • Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda Pomurskih lekarn (odgovoren za sprejem: Svet zavoda; nahaja se v fizični obliki)
 • Pravilnik o računovodstvu (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v fizični obliki)
 • Pravilnik o javnem naročanju v Pomurskih lekarnah (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v fizični obliki)
 • Načrt integritete (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v elektronski obliki)
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota (odgovoren za sprejem: direktor zavoda; nahaja se v fizični obliki)

b) Postopki imenovanj
Vrste: informacije glede postopkov imenovanj direktorja, pomočnika direktorja in drugi delavcev s posebnimi pooblastili

Odgovoren za sprejem: Svet zavoda in soglasje Mestne občine Murska Sobota za imenovanje direktorja; direktor za imenovanje pomočnika ter drugih delavcev s posebnimi pooblastili.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na strani www.pomurske-lekarne.si) v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu zavoda od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (povezava do ustrezne spletne strani na www.pomurske-lekarne.si).

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacij iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Javni zavod Pomurske lekarne M. Sobota zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, poštnino za pošiljanje po pošti.

Zavod posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja:

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 9. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve. 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Ni zahtev po IJZ.