Politika kakovosti

Zavod uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja njegovega delovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del razvojne strategije javnega zavoda Pomurske lekarne.

Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti upoštevamo naslednje:

 • biti mora skladna z vizijo in poslanstvom o prihodnosti zavoda,
 • biti mora razumljiva vsemu osebju v podjetju,
 • dokazuje zavezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju virov za doseganje ciljev,
 • pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotni organizaciji,
 • podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in ostalih zainteresiranih strani.

Cilji politike kakovosti javnega zavoda Pomurske lekarne so:

 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,
 • rast in razvoj zavoda in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja,
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja in nenehna skrb za okolje,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

                                                                                                                            Junij 2018

 

Kazalniki kakovosti za leto 2021

Zaporedna številka Kazalnik Merilo Cilj 2020 2021
1 Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije ≤ 13000 20.600 19.859
2 Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije ≤ 13000 27.579 22.838
3 Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative (število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu 1 1,58 1,53
4 Število točk glede na število zaposlenih strokovnih delavcev Št. točk/št. zaposlenih strokovnih delavcev ≤ 10000 11.968 11.861
5 Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov št. ORp/št. Rp (%) ≥ 30 % 31,2% 30,4%
6 Delež predčasno zaključenih receptov glede na število vseh receptov št. predčasno zaključenih Rp/št. Rp (%) < 0,5 % 0,31% 0,42%
7 Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov število intervencij/število Rp (%) < 0,5 % 0,32% 0,49%
8 Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije število strokovnih intervencij/število intervencij (%) ≥ 50 % 47,1% 41,3%
9 Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije število strokovnih kritičnih intervencij/število intervencij (%) < 5 % 14,6% 11,8%
10 Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije število strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih intervencij (%) < 30 % 30,9% 28,7%
11 Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih kritičnih intervencij (%) 100% 51,2% 40,3%
12 Število konzultacij poslanih zdravniku v računalniškem programu za e-recepte glede na število receptov št. konzultacij/ št. receptov (%) < 0,5 % 0,03% 0,03%
13 Število po pošti poslanih Obvestil zdravniku Priloga-01-SP-26-PL-00-Obvestilo zdravniku  št. po pošti poslanih Obvestil zdravniku/št. receptov (%) < 0,5% 0,001% 0,001%
14 Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%) ≥ 15 % 12% 13%
15 Število magistrov farmacije specialistov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije št. mag. farmacije specialistov/št. vseh zaposlenih mag. farm. (%) ≥ 10 % 5,0% 4,3%
16 Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%) ≥ 5 % 0% 0%
17 Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije število OKZ/št. zaposlenih mag. farm. ≥ 2 0,12 0,11
18 Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ ≥ 10 3,60 1,17
19 Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev ≥ 1 0,31 0,09
20 Zadovoljstvo uporabnikov povprečna ocena o zadovoljstvu uporabnikov ≥ 4 (od 5) 4,64 4,70
21 Število ukrepov na podlagi pisnih pritožb pacientov št. ukrepov/št. vseh pisnih pritožb pacientov (%) 100% 100% NI BILO PRITOŽB
22 Planiranje in realizacija plana izobraževanja št. izvedenih izobraževanje/št. planiranih izobraževanj (%) ≥ 50 % 26,5% 41,7%
23 Število študentov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev št. študentov na praktičnem usposabljanju/št. mentorjev ≤ 2 1,5 1,0
24 Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev št. dijakov na praktičnem usposabljanju/št. mentorjev ≤ 2 0 2,25
25 Število pripravnikov farmacevtskih tehnikov glede na število mentorjev št. pripravnikov farm. tehn./št. mentorjev ≤ 2 0 1,50
26 Število magistrov farmacije na strokovnem uvajanju glede na število zaposlenih magistrov farmacije št. mag. farm. na strokovnem uvajanju./št. mag. farm. 2 0,05 0,02
27 Število strokovnih napak pri izdaji zdravil1 na 10000 Rp Št. Rp pri katerih je prišlo do napake*10000/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti ≤ 1 0,01 0,01
28 Število magistralnih zdravil glede na število Rp. št. magistralnih zdravil/število Rp (%) ≤ 5% 1,96% 2,02%
29 Število magistralnih zdravil za peroralno uporabo glede na število Rp. št. magistralnih zdravil za peroralno uporabo /število Rp (%) ≤ 1% 0,20% 0,18%