Politika kakovosti

Zavod uporablja politiko kakovosti kot način vodenja v smeri izboljševanja njegovega delovanja. Sprejeta politika kakovosti je konsistenten del razvojne strategije javnega zavoda Pomurske lekarne.

Pri definiranju in sprejetju politike kakovosti upoštevamo naslednje:

 • biti mora skladna z vizijo in poslanstvom o prihodnosti zavoda,
 • biti mora razumljiva vsemu osebju v podjetju,
 • dokazuje zavezanost najvišjega vodstva h kakovosti in zagotavljanju virov za doseganje ciljev,
 • pomaga pri promoviranju zavezanosti h kakovosti v celotni organizaciji,
 • podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in ostalih zainteresiranih strani.

Cilji politike kakovosti javnega zavoda Pomurske lekarne so:

 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,
 • rast in razvoj zavoda in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja,
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja in nenehna skrb za okolje,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

                                                                                                                            Junij 2018

 

Kazalniki kakovosti za leto 2020

Zaporedna številka

Kazalnik

Merilo

Cilj

Rezultat

1

Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije

število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije

≤ 13000

20.601,25

2

Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije

število Rp/ št. priznanih magistrov farmacije

≤ 13000

27.579,10

3

Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije primerjalno glede na sprejete standarde in normative

(število Rp/ št. zaposlenih magistrov farmacije)/ št. Rp po normativu

1

1,58

4

Število točk glede na število zaposlenih strokovnih delavcev

Št. točk/št. zaposlenih strokovnih delavcev

 

11.968,42

5

Delež obnovljivih receptov glede na število vseh receptov

št. ORp/št. Rp (%)

≥ 40 %

31,2%

6

Delež predčasno zaključenih receptov glede na število vseh receptov

št. predčasno zaključenih Rp/št. Rp (%)

< 1 %

0,31%

7

Delež vseh farmacevtskih intervencij glede na število receptov

število intervencij/število Rp (%)

< 1 %

0,32%

8

Delež strokovnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije

število strokovnih intervencij/število intervencij (%)

≥ 50 %

47,1%

9

Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse farmacevtske intervencije

število strokovnih kritičnih intervencij/število intervencij (%)

< 5 %

14,6%

10

Delež strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na vse strokovne farmacevtske intervencije

število strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih intervencij (%)

< 20 %

30,9%

11

Delež rešenih strokovnih kritičnih farmacevtskih intervencij glede na strokovne kritične farmacevtske intervencije

število rešenih strokovnih kritičnih intervencij/število strokovnih kritičnih intervencij (%)

100%

51,2%

12

Število konzultacij poslanih zdravniku v računalniškem programu za e-recepte glede na število receptov

št. konzultacij/ št. receptov (%)

< 1 %

0,03%

13

Število po pošti poslanih Obvestil zdravniku Priloga-01-SP-26-PL-00-Obvestilo zdravniku

št. po pošti poslanih Obvestil zdravniku/št. receptov (%)

< 1%

0,001%

14

Število magistrov farmacije s kompetenco za PUZ glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ/št. zaposlenih mag. farm. (%)

≥ 20 %

12%

15

Število magistrov farmacije specialistov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farmacije specialistov/št. vseh zaposlenih mag. farm. (%)

≥ 15 %

5%

16

Število magistrov farmacije s kompetenco za FTP glede na število vseh magistrov farmacije

št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve FTP/št. zaposlenih mag. farm. (%)

≥ 10 %

0%

17

Število izdelanih OKZ glede na število zaposlenih magistrov farmacije

število OKZ/št. zaposlenih mag. farm.

≥ 2

0,12

18

Število opravljenih storitev PUZ na magistra farmacije s kompetenco

št. primerov PUZ/št. mag. farm. kompetentnih za izvajanje storitve PUZ

≥ 10

3,60

19

Število prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil glede na število vseh farmacevtskih strokovnih delavcev

št. prijav domnevnih neželenih učinkih zdravil/ št. vseh farmacevtskih strokovnih delavcev

≥ 1

0,31

20

Zadovoljstvo uporabnikov

povprečna ocena o zadovoljstvu uporabnikov

≥ 4 (od 5)

4,64

21

Število ukrepov na podlagi pisnih pritožb pacientov

št. ukrepov/št. vseh pisnih pritožb pacientov (%)

100%

100,0%

22

Planiranje in realizacija plana izobraževanja

št. izvedenih izobraževanje/št. planiranih izobraževanj (%)

≥ 90 %

26,5%

23

Število študentov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev

št. študentov na praktičnem usposabljanju/št. mentorjev

≤ 2

1,50

24

Število dijakov na praktičnem usposabljanju glede na število mentorjev

št. dijakov na praktičnem usposabljanju/št. mentorjev

≤ 2

0,00

25

Število pripravnikov farmacevtskih tehnikov glede na število mentorjev

št. pripravnikov farm. tehn./št. mentorjev

≤ 2

0,00

26

Število magistrov farmacije na strokovnem uvajanju glede na število zaposlenih magistrov farmacije

št. mag. farm. na strokovnem uvajanju./št. mag. farm.

 

0,50

27

Število strokovnih napak pri izdaji zdravil1 na 10000 Rp

Št. Rp pri katerih je prišlo do napake*10000/število vseh Rp pri izvajalcu lekarniške dejavnosti

≤ 1

0,01

28

Število magistralnih zdravil glede na število Rp.

št. magistralnih zdravil/število Rp (%)

≤ 10%

2,0%

29

Število magistralnih zdravil za peroralno uporabo glede na število Rp.

št. magistralnih zdravil za peroralno uporabo /število Rp (%)

≤ 2%

0,2%